Behandeling volgens Protocol Chronische Pijn

Iedere patiënt krijgt een programma op maat aangeboden dat afgestemd is op de individuele behoeften. Patiënten kunnen zelf invloed leren uitoefenen op hun pijn. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden en verlangens van de patiënt om verandering op gang te brengen en daarmee vorm te geven aan een waardevol leven. Het uiteindelijke doel van de behandeling volgens het Chronisch Pijn Protocol is dat iemand weer grip krijgt op zijn eigen leven, doordat de pijn niet meer leidend is maar een onderdeel van het leven.

hET PROGRAMMA IS OPGEBOUWD UIT 3 ONDERDELEN:

1. PIJNANALYSE
Het behandeltraject start met een uitgebreide pijnanalyse. In de pijnanalyse wordt een inventarisatie gemaakt van de pijn en de betekenis en gevolgen daarvan voor iemands leven. Er wordt gekeken naar in standhoudende factoren zoals ziektepercepties ( hoe denk je over je pijn), catastroferende gedachten, hypervigilantie (overdreven aandacht) of aanwezige stressoren. Indien nodig wordt aanvullend lichamelijk onderzoek gedaan.

2. WAARDEVOLLE DOELEN
Na de pijnanalyse worden waardevolle doelen geformuleerd. Actieve deelname wordt gestimuleerd door de mate waarin de patiënt zelf in staat is voor hem waardevolle en haalbare lange termijn doelen te formuleren. Vanuit deze waardevolle doelen wordt de autonomie van de patiënt gestimuleerd en ontstaat een intrinsieke bereidheid tot verandering. Door acceptatie van de huidige situatie
ontstaat er weer ruimte om gebruik te maken van de aanwezige mogelijkheden en verlangens. In de behandeling wordt het proces van de patiënt om waardevolle doelen te formuleren begeleid volgens de principes van de motiverende gesprekstechnieken. De waardevolle doelen vormen de rode draad in de behandeling. Bij elke patiënt wordt gekeken wat er nodig is om te leven naar belangrijke waarden en de balans te kunnen herstellen. Dit brengt ons bij het laatste onderdeel van de behandeling: herstellen van balans.

3. HERSTELLEN EN BALANS
Uit de pijnanalyse en het opstellen van de waardevolle doelen wordt duidelijk wat de patiënt nodig heeft voor het herstellen van de balans. In de behandeling wordt hieraan gewerkt en deze behandeling kan verschillende accenten hebben.
Zoals bijvoorbeeld:
– het inzicht krijgen in de werking van het zenuwstelsel, hetgeen disfunctionele gedachten kan veranderen in realistische gedachten,     waardoor bijvoorbeeld angst voor bewegen verdwijnt.
–  bij een slechte lichamelijke conditie kan door het verbeteren van de conditie, de spierkracht en herstel tussen belasting en belastbaarheid     de balans hersteld worden.

Zoals eerder aangegeven is het behandeltraject gericht op het leven naar belangrijkewaarden. Bij iedere patiënt wordt individueel bekeken wat nodig is in het herstellen van de balans om te kunnen werken aan waardevolle doelen en daarmee een waardevol leven.