Hieronder vindt u de betalingsvoorwaarden, zoals die door de VvOCM gehanteerd en gedeponeerd zijn voor de oefentherapeuten en zoals wij die ook hanteren. Als toevoeging op deze betalings-voorwaarden geldt dat bij het versturen van de eerste herinnering geen extra in rekening wordt gebracht. Wij behouden het recht om in gebrekestelling na de 2e herinnering de rekening aan een incassokantoor te overhandigen, waarbij alle ontstane kosten verhaald worden op de patiënt/cliënt. Deze toevoeging geldt op de door de VvOCM gedeponeerde betalingsvoorwaarden:

Betalingsvoorwaarden zoals vastgelegd en gedeponeerd door de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, gevestigd te Utrecht.

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie, indien deze niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
  • Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, zal het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening worden gebracht. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
  • Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut heeft.
  • Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt, die in verzuim is. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. De richtlijnen van voorwerk Staffel II worden daarbij gehanteerd.
  • Reclames betreffende de facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk door de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut bekend te zijn gemaakt. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de patiënt/cliënt in verband met de reclame.
  • Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht, onder nr. 99/160